Sunteți aici: » Tineret » Legislaţie

Legislaţie

Legislaţie

Vineri, 16 martie 2012

Lege nr. 350 din 21/07/2006
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 648 din 27/07/2006
LEGEA TINERILOR
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Prezenta lege reglementează cadrul juridic necesar asigurării de condiţii adecvate integrării
socioprofesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora.
Art. 2. - (1) Statul asigură, cu respectarea principiului transparenţei, un regim special de protecţie şi de asistenţă tinerilor
pentru realizarea drepturilor acestora.
(2) În sensul prezentei legi, termenul şi expresia de mai jos au următoarele semnificaţii:
a) tineri - cetăţenii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani;
b) activitate de tineret - orice formă de acţiune organizată în scopul îmbunătăţirii condiţiilor necesare integrării
socioprofesionale a tinerilor, conform necesităţilor şi aspiraţiilor acestora.
Art. 3. - Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, unităţile, instituţiile şi serviciile publice subordonate
acestora au obligaţia să sprijine activitatea de tineret şi să asigure cadrul adecvat de desfăşurare a acesteia la
nivel naţional şi local, în condiţiile legii.
Art. 4. - Politicile în domeniul tineretului au la bază următoarele principii generale:
a) elaborarea şi promovarea unor strategii globale şi integrate şi fundamentarea acestora în baza rezultatelor
cercetărilor sociale actuale;
b) asigurarea participării tinerilor la deciziile care îi vizează, inclusiv la elaborarea, promovarea şi realizarea
politicilor în domeniul tineretului, în special prin intermediul structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru
tineret;
c) sporirea gradului de participare a tinerilor la viaţa publică şi încurajarea acestora în vederea asumării
responsabilităţilor individuale sau de grup;
d) sprijinirea şi îndrumarea tinerilor în vederea participării active a acestora la viaţa economică, educaţională şi
culturală a ţării;
e) stimularea cooperării autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale cu structurile neguvernamentale de
tineret şi pentru tineret, prin înfiinţarea de consilii consultative constituite din organizaţiile neguvernamentale de
şi pentru tineret de pe lângă fiecare autoritate sau instituţie publică centrală ori locală care gestionează fonduri
destinate tineretului;
f) garantarea dreptului la educaţie, instruire şi specializare profesională;
g) stimularea accesului tinerilor la informaţie şi tehnologii informaţionale;
h) stimularea mobilităţii în rândul tinerilor;
i) stimularea voluntariatului în rândul tinerilor;
j) promovarea dialogului intercultural şi combaterea rasismului, xenofobiei şi intoleranţei în rândul tinerilor.
CAPITOLUL II
Structurile administraţiei publice centrale şi locale cu
responsabilităţi în domeniul activităţii de tineret
SECŢIUNEA 1
Autoritatea Naţională pentru Tineret
Art. 5. - (1) Autoritatea Naţională pentru Tineret este organul de specialitate al administraţiei publice centrale care
elaborează politicile guvernamentale în domeniul tineretului şi coordonează aplicarea acestora.
(2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile specifice ale Autorităţii Naţionale pentru Tineret se
stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
SECŢIUNEA a 2-a
Consiliul interministerial pentru educaţie, cultură,
cercetare, tineret, sport şi minorităţi
Art. 6. - (1) Consiliul interministerial pentru educaţie, cultură, cercetare, tineret, sport şi minorităţi se constituie prin
hotărâre a Guvernului.
(2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile specifice ale Consiliului interministerial pentru
educaţie, cultură, cercetare, tineret, sport şi minorităţi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
SECŢIUNEA a 3-a
Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti
Art. 7. - (1) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sunt servicii publice deconcentrate ale
Autorităţii Naţionale pentru Tineret, cu personalitate juridică, înfiinţate în condiţiile legii.
(2) Direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, colaborează cu autorităţile
administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate ale administraţiei publice centrale pentru
organizarea şi promovarea activităţilor de tineret.
(3) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile specifice ale direcţiilor pentru tineret judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Tineret.
SECŢIUNEA a 4-a
Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor
Art. 8. - (1) Agenţia Naţională pentru Sprijinirea Iniţiativelor Tinerilor este instituţie publică cu personalitate juridică, aflată
în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Tineret, şi are ca scop principal promovarea şi susţinerea activităţilor
de tineret ale structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret.
(2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi atribuţiile specifice ale Agenţiei Naţionale pentru Sprijinirea
Iniţiativelor Tinerilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.
SECŢIUNEA a 5-a
Centre de informare şi consiliere pentru tineri
Art. 9. - (1) Autoritatea Naţională pentru Tineret poate constitui centre naţionale de informare şi consiliere pentru tineri ca
unităţi cu personalitate juridică, care funcţionează în subordinea sa, sau centre locale de informare şi consiliere
pentru tineri, fără personalitate juridică, ce funcţionează în subordinea direcţiilor pentru tineret judeţene,
respectiv a municipiului Bucureşti, sau în parteneriat cu structuri neguvernamentale de tineret şi pentru tineret ori
cu organe ale autorităţilor publice locale, în condiţiile legii.
(2) Alte prevederi privind centrele de informare şi consiliere pentru tineri se stabilesc prin lege.
SECŢIUNEA a 6-a
Administraţia publică locală
Art. 10. - (1) Autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene asigură cadrul instituţional şi condiţiile necesare pentru
participarea tinerilor la luarea deciziilor din domeniul tineretului.
(2) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale comunelor şi oraşelor au obligaţia de a
organiza proceduri de consultare cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la
nivelul respectivei unităţi administrativ-teritoriale.
(3) În toate problemele ce vizează tineretul, consiliile locale ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi ale
sectoarelor municipiului Bucureşti, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile judeţene au
obligaţia de a organiza proceduri de consultare cu fundaţiile judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului
Bucureşti, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, constituite la nivelul
respectivei unităţi administrativ-teritoriale.
CAPITOLUL III
Structuri neguvernamentale de tineret şi pentru tineret
SECŢIUNEA 1
Organizaţii neguvernamentale de tineret şi pentru tineret
Art. 11. - (1) În sensul prezentei legi, organizaţiile neguvernamentale de tineret sunt persoanele juridice de drept privat şi
fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc, cumulativ,
următoarele criterii:
a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea
obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
b) cel puţin două treimi din numărul total al membrilor sunt tineri.
(2) Sunt asimilate organizaţiilor neguvernamentale de tineret federaţiile care funcţionează în condiţiile
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care
îndeplinesc, cumulativ, următoarele criterii:
a) scopul prevăzut în statut vizează direct domeniul tineretului, iar pentru realizarea acestuia majoritatea
obiectivelor asumate sunt adresate tinerilor;
b) cel puţin două treimi din numărul total al persoanelor fizice din cadrul structurilor constitutive membre sunt
tineri.
Art. 12. - În sensul prezentei legi, organizaţiile neguvernamentale pentru tineret sunt persoanele juridice de
drept privat şi fără scop patrimonial, care funcţionează în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, şi care îndeplinesc numai condiţia prevăzută la art. 11 alin.
(1) lit. a), respectiv la art. 11 alin. (2) lit. a).
SECŢIUNEA a 2-a
Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti
şi Fundaţia Naţională pentru Tineret
Art. 13. - (1) Fundaţiile judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, constituite în baza prevederilor Decretului-lege
nr. 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tineret, sunt persoane juridice de drept privat şi de utilitate
publică, autonome, neguvernamentale, nepolitice şi fără scop lucrativ, unice la nivelul fiecărui judeţ şi al
municipiului Bucureşti, ale căror adunări generale sunt constituite din reprezentanţii organizaţiilor
neguvernamentale de tineret care îşi au sediul în unitatea administrativ-teritorială respectivă şi care îşi exprimă
adeziunea la scopul acestora.
(2) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi alte prevederi privind fundaţiile judeţene pentru tineret şi a
municipiului Bucureşti se stabilesc prin lege.
Art. 14. - (1) Fundaţia Naţională pentru Tineret este persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, autonomă,
neguvernamentală, nepolitică şi fără scop lucrativ, a cărei adunare generală este constituită din reprezentanţii
fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a municipiului Bucureşti, care îşi exprimă adeziunea la scopul acesteia.
(2) Patrimoniul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret este constituit din imobile - construcţii şi terenuri -, fonduri
băneşti şi alte active care au aparţinut structurilor centrale ale fostei Uniuni a Tineretului Comunist, prevăzute în
anexă, precum şi din imobile, fonduri materiale şi financiare dobândite în timpul funcţionării sale.
(3) Modul de organizare şi funcţionare, precum şi alte prevederi privind Fundaţia Naţională pentru Tineret se
realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare.
SECŢIUNEA a 3-a
Consiliul Naţional al Tineretului
Art. 15. - (1) Consiliul Naţional al Tineretului este persoană juridică de drept privat şi fără scop patrimonial, de utilitate
publică, neguvernamentală şi autonomă. (2) Consiliul Naţional al Tineretului îşi desfăşoară activitatea în baza prevederilor statutului propriu şi a
legislaţiei în vigoare.
(3) Consiliul Naţional al Tineretului este forul naţional care reprezintă principalul partener neguvernamental în
raport cu autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale abilitate în domeniul politicii de tineret, în
conformitate cu legislaţia în vigoare.
Art. 16. - (1) La elaborarea politicilor proprii în domeniul tineretului, Guvernul, prin instituţiile sale specializate, are obligaţia
de a consulta Consiliul Naţional al Tineretului.
(2) În cadrul Consiliului Economic şi Social participă, cu vot consultativ, un delegat desemnat de Consiliul
Naţional al Tineretului.
CAPITOLUL IV
Stimularea participării tinerilor la viaţa comunităţii şi protecţia socială a tinerilor
SECŢIUNEA 1
Facilităţi în domeniul economic
Art. 17. - (1) Statul stimulează iniţiativele antreprenoriale ale tinerilor, susţinând prin alocaţii financiare nerambursabile
accesul acestora la servicii de consultanţă specifice demarării unei afaceri.
(2) Statul acordă sprijin tinerilor pentru înfiinţarea de întreprinderi mici şi mijlocii şi pentru realizarea de
investiţii, prin programe de creditare preferenţială, cu prioritate în mediul rural şi în zonele geografice cu nivel
economic scăzut, conform legii.
(3) Statul acordă facilităţi sub formă de reduceri de taxe şi impozite, pentru o perioadă de cel puţin un an
calendaristic, pentru societăţi comerciale înfiinţate de tinerii absolvenţi, indiferent de nivelul studiilor acestora.
(4) Statul sprijină formarea tinerilor ca viitori întreprinzători şi manageri prin organizarea de cursuri de iniţiere
gratuite în domeniul managementului şi în cel al administrării afacerilor.
(5) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani.
(6) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul elaborează şi aprobă, prin
hotărâre, normele de aplicare a prevederilor alin. (1)-(5).
SECŢIUNEA a 2-a
Facilităţi în domeniul educaţional-cultural şi al stimulării activităţii de cercetare
Art. 18. - (1) Tinerii beneficiază de acces gratuit la fondul de carte şi la sursele de informare administrate de bibliotecile
publice.
(2) Tinerii proveniţi din centre de plasament sau din familii cu posibilităţi materiale reduse şi care doresc să
urmeze cursurile uneia dintre formele de învăţământ superior din sistemul de stat beneficiază de gratuitate
privind taxele de admitere şi de şcolarizare, acestea fiind suportate din bugetul aprobat pentru Ministerul
Educaţiei şi Cercetării, conform legii.
Art. 19. - Statul stimulează atragerea în activitatea de cercetare ştiinţifică a absolvenţilor cu potenţial deosebit
pentru domeniul în care îşi desfăşoară activitatea şi readucerea în ţară a specialiştilor tineri care studiază sau au
absolvit studii universitare în străinătate.
SECŢIUNEA a 3-a
Voluntariatul tinerilor
Art. 20. - Statul, prin instituţiile sale cu responsabilităţi în domeniu, încurajează activitatea de voluntariat în
rândul tinerilor prin:
a) sprijinirea structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret, care asigură condiţii pentru participarea
tinerilor la acţiuni de voluntariat în domenii de interes public, conform legii;
b) completarea cadrului legal pentru exercitarea şi recunoaşterea activităţilor de voluntariat pentru tineri,
deopotrivă pentru cetăţenii români sau străini, atât pe teritoriul României, cât şi pe teritoriul altor state, în
conformitate cu convenţiile internaţionale la care România este parte.
SECŢIUNEA a 4-a
Factori de risc specifici şi măsuri privind protecţia socială a tinerilor
Art. 21. - În sensul prezentei legi, prin factori de risc specifici se înţelege fenomenele, procesele şi
comportamentele care, prin acţiunea lor specifică, reduc sau elimină şansele de dezvoltare şi formare a tinerilor
aflaţi într-un potenţial pericol de eşuare în procesul lor de integrare socioprofesională.
Art. 22. - Statul, prin instituţiile sale cu responsabilităţi în domeniu, are obligaţia de a adopta şi de a aplica
măsuri de prevenire, atenuare şi înlăturare a efectelor factorilor de risc specifici de natură socioprofesională
asupra tinerilor aflaţi în procesul de formare şi integrare în societate.
Art. 23. - În domeniul facilitării şi stimulării inserţiei profesionale a tinerilor statul are următoarele obligaţii:
a) asigură crearea şi funcţionarea unui sistem de consiliere privind alegerea carierei profesionale pentru tineri;
b) asigură condiţii corespunzătoare pentru integrarea profesională a tinerilor cu dizabilităţi fizice;
c) promovează politici nediscriminatorii în vederea ocupării unui loc de muncă pentru tinerele femei, cu
prioritate pentru tinerele mame;
d) facilitează accesul tinerilor pe piaţa muncii, prin stimularea persoanelor fizice sau juridice care încadrează în
muncă, cu prioritate, personal tânăr, potrivit reglementărilor în vigoare;
e) asigură condiţiile necesare recalificării şi reconversiei profesionale a tinerilor aflaţi temporar în afara pieţei
muncii.
Art. 24. - În domeniul protecţiei sociale statul acţionează, cu prioritate, pe următoarele direcţii:
a) acordă consultanţă gratuită în domeniul planificării familiale, pentru tinerele familii;
b) acordă credite bancare tinerilor căsătoriţi, aflaţi la prima căsătorie, cu termene de rambursare de până la 10
ani şi cu dobândă redusă;
c) dezvoltă cu prioritate programe naţionale în domeniul construcţiei de locuinţe sociale, pentru tineri şi familiile
de tineri cu venituri reduse;
d) sprijină construcţia sau achiziţia de locuinţe în proprietate pentru tineri şi familiile de tineri cu vârste cuprinse
între 18 şi 35 de ani, acordându-le facilităţi în acest sens.
Art. 25. - Statul adoptă măsuri specifice care vizează, direct sau indirect, crearea de oportunităţi pentru tinerii
sau familiile tinere care au domiciliul stabil în mediul rural.
Art. 26. - Alte măsuri pe care statul are obligaţia să le adopte în vederea atenuării impactului factorilor de risc
specifici asupra tinerilor sunt următoarele:
a) dezvoltă programe specifice pentru prevenirea şi combaterea consumului de alcool, tutun, droguri şi de alte
substanţe nocive, precum şi a delincvenţei în rândul tinerilor;
b) asigură tratament medical gratuit şi promovează măsuri pentru reintegrarea socială a tinerilor dependenţi de
alcool, tutun, droguri sau de alte substanţe nocive;
c) acordă asistenţă medicală gratuită tinerilor care urmează o formă de învăţământ autorizată sau acreditată,
conform legii;
d) asigură tratamentul medical gratuit pentru tinerii suferinzi de boli cronice;
e) acţionează pentru reintegrarea socioprofesională a tinerilor delincvenţi proveniţi din penitenciare, centre de
reeducare şi institute medical-educative;
f) asigură accesul gratuit al tinerilor la programele de educaţie pentru sănătate.
CAPITOLUL V
Finanţarea activităţii de tineret
SECŢIUNEA 1
Finanţarea activităţii publice de tineret
Art. 27. - Pentru finanţarea activităţii publice în domeniul tineretului se alocă anual prin legea bugetului de stat
sumele corespunzătoare.
Art. 28. - (1) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale ale municipiilor
reşedinţă de judeţ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităţilor de tineret.
(2) Fondul destinat activităţilor de tineret prevăzut la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea activităţii de tineret
a structurilor neguvernamentale de utilitate publică de şi pentru tineret, precum şi a unor activităţi de tineret de
interes local, stabilite prin consultarea fundaţiilor judeţene pentru tineret, respectiv a municipiului Bucureşti,
precum şi a organizaţiilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de pe raza unităţii administrativ-teritoriale
respective.
SECŢIUNEA a 2-a
Finanţarea structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret
Art. 29. - (1) Veniturile fără caracter economic ale structurilor neguvernamentale de tineret şi pentru tineret sunt
neimpozabile şi includ:
a) cotizaţiile şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor sau simpatizanţilor;
b) donaţiile, legatele, sumele şi bunurile primite prin sponsorizări;
c) dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor realizate din venituri neeconomice, în
condiţiile legii;
d) veniturile obţinute din administrarea sau valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora;
e) resursele obţinute de la bugetul de stat şi de la bugetele locale;
f) veniturile obţinute din reclamă şi publicitate, cu excepţia celor realizate prin unităţi specializate în acest
domeniu;
g) veniturile pentru care se datorează impozite pe spectacole;
h) alte venituri obţinute sau realizate în condiţiile legii.
(2) Structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret de utilitate publică sunt supuse la plata taxelor şi
impozitelor locale la nivelul minim prevăzut de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
completările ulterioare.
(3) Structurile neguvernamentale de sau pentru tineret sunt scutite de impozitul pe profit atunci când utilizează
cel puţin 80% din veniturile obţinute din orice sursă în scopul realizării obiectivelor pentru care au fost autorizate,
inclusiv pentru cheltuieli de investiţii şi dotări, precum şi pentru cheltuieli de funcţionare.
CAPITOLUL VI
Baza materială de drept public destinată activităţii de tineret
Art. 30. -(1) În sensul prezentei legi, patrimoniul destinat activităţii de tineret cuprinde totalitatea terenurilor şi spaţiilor,
amenajărilor, instalaţiilor şi construcţiilor, precum şi alte bunuri destinate organizării şi desfăşurării activităţii de
tineret, aflate în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Tineret.
(2) Bunurile prevăzute la alin. (1) aparţin, după caz, patrimoniului public sau privat al statului.
(3) În derularea activităţii de tineret, Autoritatea Naţională pentru Tineret poate utiliza şi alte bunuri, aparţinând
unor persoane juridice de drept privat, numai cu acordul prealabil scris al acestora, conform unor înţelegeri
stabilite de comun acord pe bază de contract.
CAPITOLUL VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 31. - (1) Imobilul proprietate de stat, situat în satul Izvoru Mureşului, Str. Principală nr. 1, comuna Voşlăbeni, judeţul
Harghita, aflat în prezent în administrarea Agenţiei Naţionale pentru Sport, trece în administrarea Autorităţii
Naţionale pentru Tineret.
(2) Predarea imobilului prevăzut la alin. (1) se va face cu respectarea prevederilor legale, în termen de 60 de
zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
Art. 32. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Anexa face parte integrantă din prezenta lege.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin.
(2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUI
BOGDAN OLTEANU NICOLAE VĂCĂROIU
Bucureşti, 21 iulie 2006.
Nr. 350.
ANEXĂ
Imobilele şi fondurile băneşti care fac obiectul prevederilor
art. 14 alin. (2) din lege
1. Imobilul care a aparţinut Comitetului Central al fostei Uniuni a Tineretului Comunist, situat în Calea Victoriei
nr. 120, sectorul 1, Bucureşti, inclusiv terenul aferent
2. Sumele aferente conturilor nr. 45104420, 45106430 şi 45108440, care au aparţinut Comitetului Central al
fostei Uniuni a Tineretului Comunist, la Banca Comercială Română - SMB

Miercuri, 7 martie 2012
Parlamentul României
Lege nr. 195/2001
din 20/04/2001
Versiune actualizata la data de 30/07/2006
Legea voluntariatului
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. - Prezenta lege reglementează participarea persoanelor fizice la acţiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public şi de drept privat, fără scop lucrativ, în România.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 1 din Legea nr. 339/2006.
Art. 2. - În sensul prezentei legi:
a) voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială;
b) activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi comunitar şi altele asemenea;
c) organizaţia gazdă este persoana juridică de drept public sau persoana juridică de drept privat, fără scop patrimonial, care administrează activitatea de voluntariat. În raport cu natura activităţii desfăşurate, complexitatea acesteia, riscurile pe care le implică, impactul produs, respectiv răspunderea pe care o implică, între părţi se poate încheia un contract de voluntariat;
d) contract de voluntariat este o convenţie cu titlu gratuit, încheiată între o persoană fizică, denumită voluntar, şi o persoană juridică, denumită organizaţie gazdă, în temeiul căreia prima persoană se obligă faţă de a doua să presteze o activitate de interes public fără a obţine o contraprestaţie materială;
e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizică sau juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat. Organizaţia gazdă poate fi identică sau diferită de beneficiarul voluntariatului;
f) Abrogat.
__________
Literele c) şi d) au fost modificate prin art. unic pct. 2 din O.G. nr. 58/2002.
- Literele e) şi f) au fost introduse prin art. unic pct. 3 din O.G. nr. 58/2002.
- Literele a), b) şi c) au fost modificate prin art. I pct. 2 din Legea nr. 339/2006.
- Litera f) a fost abrogată prin art. I pct. 3 din Legea nr. 339/2006.
Art. 3. - Prezenta lege se fundamentează pe următoarele principii:
a) participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat;
b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;
c) desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestaţii materiale din partea beneficiarului activităţii;
d) participarea persoanelor la activităţile de voluntariat se face pe baza egalităţii de şanse, fără niciun fel de discriminare.
__________
Litera d) a fost modificată prin art. I pct. 4 din Legea nr. 339/2006.
Art. 4. - Activităţile voluntare izolate, sporadic prestate, în afara raporturilor cu persoanele juridice prevăzute la art. 1, din raţiuni familiale, de prietenie sau de bună vecinătate, nu fac obiectul prezentei legi.
Art. 41. - Autorităţile locale oferă sprijin în derularea stagiilor de voluntariat, acordând prioritate activităţilor care se adresează tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate.
__________
Articolul a fost introdus prin art. unic pct. 4 din O.G. nr. 58/2002.
Art. 5. - (1) Este interzis să se încheie contract de voluntariat în scopul de a evita încheierea unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestaţiilor respective.
(2) Sunt lovite de nulitate absolută contractele de voluntariat încheiate cu aplicarea dispoziţiilor prezentei legi de persoanele juridice prevăzute la art. 1, în scopul evitării încheierii unui contract individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros.
(3) Participarea ca voluntar nu poate substitui serviciul militar sau alte formule alternative care înlocuiesc serviciul militar şi nu poate reprezenta un echivalent pentru un loc de muncă remunerat.
(4) Voluntarilor cetăţeni străini le este garantată rezidenţa pe durata stagiului de voluntariat.
__________
Alineatele (3) şi (4) au fost introduse prin art. unic pct. 5 din O.G. nr. 58/2002.
Art. 51. - (1) În sensul programului de acţiune comunitar «Tineret», tânăr voluntar este persoana cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani care încheie, în condiţiile legii, un contract de voluntariat pentru o perioadă limitată, urmărindu-se dezvoltarea aptitudinilor şi formarea experienţei personale şi interculturale, contribuind în acelaşi timp la binele comunităţii.
(2) Tânărul voluntar participă într-un stat membru al Uniunii Europene, altul decât cel în care îşi are reşedinţa ori domiciliul, sau într-un stat terţ la o activitate nelucrativă şi neremunerată, care prezintă importanţă pentru comunitate şi are o durată limitată de maximum 12 luni, în cadrul unui proiect recunoscut de statul respectiv şi de Comunitatea Europeană.
(3) Stagiile comunitare de voluntariat pentru tineri, în funcţie de durata prevăzută, se diferenţiază în stagii pe termen lung, cu durata între 3 luni şi un an, şi stagii pe termen scurt, cu durata între 3 săptămâni şi 3 luni.
(4) Pentru programul de acţiune comunitar «Tineret» organizaţia gazdă asigură tânărului voluntar acoperirea cheltuielilor de transport intern, cazare şi masă completă. Din fonduri de la Comisia Europeană se asigură transportul extern şi o indemnizaţie de deplasare neimpozabilă, sub formă de bani de buzunar, pe întreaga durată a stagiului de voluntariat.
(5) La sfârşitul stagiului de voluntariat, în cadrul programului de acţiune comunitar «Tineret» se va elibera de către Comisia Europeană un certificat nominal care să recunoască prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienţa şi aptitudinile dobândite.
__________
Articolul a fost introdus prin art. unic pct. 6 din O.G. nr. 58/2002.
CAPITOLUL II
Contractul de voluntariat
Art. 6. - (1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, între voluntar şi organizaţia gazdă, în condiţii de libertate contractuală a părţilor şi cu respectarea dispoziţiilor prezentei legi.
(11) Organizaţia gazdă este obligată să păstreze un registru de evidenţă a voluntarilor, a duratei şi a tipului activităţii desfăşurate de aceştia.
(2) Dacă părţile convin că este oportun un contract de voluntariat, acesta se încheie în două exemplare, dintre care unul se păstrează în mod obligatoriu în evidenţa persoanei juridice.
__________
Alineatul (1) a fost modificat prin art. unic pct. 7 din O.G. nr. 58/2002.
- Alineatul (11) a fost introdus prin art. I pct. 5 din Legea nr. 339/2006.
- Alineatul (2) a fost modificat prin art. I pct. 6 din Legea nr. 339/2006.
Art. 7. - În contractul de voluntariat trebuie să fie stipulate cel puţin următoarele drepturi ale voluntarului:
a) desfăşurarea activităţii în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea sa;
b) asigurarea de către organizaţia gazdă a desfăşurării activităţilor în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;
c) asigurarea de către organizaţia gazdă, în condiţiile prevăzute de lege, împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri care decurg din natura activităţii; în lipsa asigurării, orice daune suferite de voluntar în decursul desfăşurării activităţii de voluntariat se suportă integral de organizaţia-gazdă, dacă acestea nu au fost determinate de culpa voluntarului. Voluntarul poate renunţa la acest drept. Renunţarea trebuie să fie expresă şi se exprimă în scris;
d) eliberarea de către organizaţia gazdă, la terminarea perioadei de voluntariat, a unui certificat nominal care să recunoască prestarea activităţii de voluntar, precum şi experienţa şi aptitudinile dobândite;
e) în funcţie de înţelegerea dintre organizaţia gazdă şi voluntar, se poate stabili rambursarea de către organizaţia gazdă, în condiţiile convenite în contract, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţii. Renunţarea de către voluntar la acest drept echivalează cu un act de liberalitate.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 7 din Legea nr. 339/2006.
Art. 8. - Contractul de voluntariat urmează să cuprindă cel puţin următoarele obligaţii ale voluntarului:
a) să îndeplinească sarcinile primite din partea organizaţiei gazdă;
b) să păstreze confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat;
c) să participe la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de organizaţia gazdă pentru o mai bună desfăşurare a activităţii voluntarului;
d) voluntarul este răspunzător pentru daunele morale sau materiale aduse organizaţiei gazdă în cadrul activităţii de voluntariat din propria culpă.
__________
Litera c) a fost modificată prin art. unic pct. 9 din O.G. nr. 58/2002.
- Literele c) şi d) au fost modificate prin art. I pct. 8 din Legea nr. 339/2006.
Art. 9. - În executarea contractului de voluntariat voluntarul se subordonează conducerii persoanei juridice cu care a încheiat contractul.
Art. 10. - Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.
Art. 11. - Răspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă regulilor prevăzute de Codul civil.
Art. 12. - Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor, o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibilă executarea în continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.
Art. 13. - Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisă a uneia dintre părţi, în condiţiile stabilite prin contract.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 9 din Legea nr. 339/2006.
Art. 14. - Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc din iniţiativa oricăreia dintre părţi şi se face în formă scrisă, cu arătarea motivelor. Condiţiile denunţării se stabiliesc prin contract, termenul stabilit pentru prezentarea preavizului fiind de 30 de zile.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 10 din Legea nr. 339/2006.
Art. 15. - Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, dacă părţile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabilă. Acţiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxă de timbru.
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale
Art. 16. - Se exceptează de la dispoziţiile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul serviciilor de pompieri civili constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 60/1997 privind apărarea împotriva incendiilor, aprobată, cu modificări, prin Legea nr. 212/1997, cu modificările ulterioare.
Art. 17. - La concursurile organizate pentru ocuparea de posturi, dacă doi sau mai mulţi candidaţi obţin punctaje egale, autorităţile şi instituţiile publice, precum şi cele private pot să acorde punctaj suplimentar persoanelor care prezintă unul sau mai multe certificate nominale de voluntariat prin care se recunoaşte prestarea activităţii de voluntariat, precum şi experienţa dobândite, în condiţiile în care acestea constituie criterii de selecţie.
__________
Articolul a fost modificat prin art. I pct. 11 din Legea nr. 339/2006.
Art. 18. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 26 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
VIOREL HREBENCIUC
Bucureşti, 20 aprilie 2001.
Nr. 195.

Miercuri, 7 martie 2012
Lege nr. 350 din 02/12/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1128 din 14/12/2005
privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general Parlamentul României adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
SECTIUNEA 1
Scop
Art. 1. - Prezenta lege are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general si a procedurii pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice, precum si caile de atac al actului sau deciziei autoritatilor finantatoare care aplica procedura de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila.
SECTIUNEA a 2-a
Definitii
Art. 2. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:
a) activitate generatoare de profit - activitate care produce un profit în mod direct pentru o persoana fizica sau juridica;
b) autoritate finantatoare - orice autoritate publica, astfel cum este definita aceasta în Constitutia României, inclusiv autoritatea judecatoreasca, precum si orice institutie publica de interes general, regional sau local, care are calitatea de ordonator principal de credite, în conditiile legii;
c) beneficiar - solicitantul caruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabila în urma aplicarii procedurii selectiei publice de proiecte;
d) cheltuieli eligibile - cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finantarea nerambursabila;
e) contract de finantare nerambursabila - contract încheiat, în conditiile legii, între o autoritate publica, denumita în continuare autoritate finantatoare, si un beneficiar;
f) finantare nerambursabila - alocatie financiara directa din fonduri publice, în vederea desfasurarii de catre persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial a unor activitati nonprofit care sa contribuie la realizarea unor actiuni sau programe de interes public general, regional sau local;
g) fonduri publice - sume alocate din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor sociale de sanatate, bugetele fondurilor speciale, bugetul Trezoreriei Statului, bugetele locale, bugetele institutiilor publice finantate din venituri extrabugetare, ajutoare financiare externe acordate României sau institutiilor publice si credite externe contractate ori garantate de catre stat sau de autoritati ale administratiei publice locale, precum si împrumuturi interne contractate de autoritati ale administratiei publice locale;
h) solicitant - orice persoana fizica sau juridica fara scop patrimonial care depune o propunere de proiect.
SECTIUNEA a 3-a
Domeniu de aplicare
Art. 3. - (1) Pentru a putea participa la procedura privind atribuirea contractului de finantare nerambursabila, solicitantii trebuie sa fie persoane fizice sau persoane juridice fara scop patrimonial - asociatii ori fundatii constituite conform legii - sau culte religioase recunoscute conform legii.
(2) Prevederile prezentei legi se aplica pentru atribuirea oricarui contract de finantare nerambursabila din fondurile publice, cu exceptia celor finantate din fonduri externe nerambursabile.
(3) Regimul juridic instituit prin prezenta lege pentru finantarile nerambursabile nu este aplicabil fondurilor speciale de interventie în caz de calamitate si de sprijinire a persoanelor fizice sinistrate si nu aduce atingere procedurilor stabilite prin legi speciale.
(4) Finantarile nerambursabile nu se acorda pentru activitati generatoare de profit si nici pentru activitati din domeniile reglementate de Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile ulterioare.
(5) Potrivit dispozitiilor prezentei legi, nu se acorda finantari nerambursabile pentru activitati ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului, cu exceptia cazului în care aceasta reprezinta o componenta indispensabila proiectului.
SECTIUNEA a 4-a
Principii de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila
Art. 4. - Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finantare nerambursabila sunt:
a) libera concurenta, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba dreptul de a deveni, în conditiile legii, beneficiar;
b) eficacitatea utilizarii fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor care sa faca posibila evaluarea propunerilor si a specificatiilor tehnice si financiare pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;
c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila;
d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, astfel încât orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara activitati nonprofit sa aiba sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;
e) excluderea cumulului, în sensul ca aceeasi activitate urmarind realizarea unui interes general, regional sau local nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare;
f) neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilitatii destinarii fondurilor nerambursabile unei activitati a carei executare a fost deja începuta sau finalizata la data încheierii contractului de finantare;
g) confinantarea, în sensul ca finantarile nerambursabile trebuie însotite de o contributie de minimum 10% din valoarea totala a finantarii din partea beneficiarului.
CAPITOLUL II
Proceduri de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila
SECTIUNEA 1
Dispozitii si reguli generale
Art. 5. - Atribuirea contractelor de finantare nerambursabila se face exclusiv pe baza selectiei publice de proiecte, procedura care permite atribuirea unui contract de finantare nerambursabila din fonduri publice, prin selectarea acestuia de catre o comisie, cu respectarea principiilor prevazute la art. 4.
Art. 6. - Procedura de selectie de proiecte cuprinde urmatoarele etape:
a) publicarea programului anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile;
b) publicarea anuntului de participare;
c) înscrierea candidatilor;
d) transmiterea documentatiei;
e) prezentarea propunerilor de proiecte;
f) verificarea eligibilitatii, înregistrarii si a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si financiara;
g) evaluarea propunerilor de proiecte;
h) comunicarea rezultatelor;
i) încheierea contractului sau contractelor de finantare nerambursabila;
j) publicarea anuntului de atribuire a contractului sau contractelor de finantare nerambursabila.
Art. 7. - Proiectele vor cuprinde informatii despre scopul, obiectivele specifice, activitatile, costurile asociate si rezultatele urmarite, evaluabile pe baza unor indicatori precisi, a caror alegere este justificata.
Art. 8. - Evaluarea în sistem competitiv a proiectelor se va face în conformitate cu criteriile generale de evaluare prevazute în prezenta lege, precum si cu criteriile specifice de evaluare care vor fi elaborate de fiecare autoritate finantatoare.
Art. 9. - Orice persoana fizica sau persoana juridica fara scop patrimonial care desfasoara activitati nonprofit menite sa sprijine realizarea unor obiective de interes public general, regional sau local are dreptul de a participa, în conditiile prezentei legi, la procedura pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila.
Art. 10. - Atribuirea de contracte de finantare nerambursabila se va face în limita fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetele autoritatilor finantatoare.
Art. 11. - Procedurile de planificare si executare a plafoanelor fondurilor destinate finantarii nerambursabile, procedurile de atribuire a contractelor de finantare nerambursabila, contractele de finantare nerambursabila încheiate de autoritatea finantatoare cu beneficiarii, precum si rapoartele de executie bugetara privind finantarile nerambursabile constituie informatii de interes public, potrivit dispozitiilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Art. 12. - (1) Pentru aceeasi activitate nonprofit un beneficiar nu poate contracta decât o singura finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare în decursul unui an fiscal.
(2) În cazul în care un beneficiar contracteaza, în cursul aceluiasi an calendaristic, mai mult de o finantare nerambursabila de la aceeasi autoritate finantatoare, nivelul finantarii nu poate depasi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autoritatii finantatoare respective.
(3) În vederea participarii la o procedura de selectie, solicitantii sunt obligati sa prezinte autoritatii finantatoare o declaratie pe propria raspundere care sa dovedeasca încadrarea în prevederile alin. (1) si (2).
Art. 13. - Cheltuielile eligibile vor putea fi platite în baza unui contract de finantare nerambursabila numai în masura în care sunt justificate si oportune si au fost contractate în perioada executarii contractului.
Art. 14. - (1) Numarul de participanti la procedura de selectie de proiecte nu este limitat.
(2) Autoritatea finantatoare trebuie sa repete procedura de selectie de proiecte în cazul în care exista un singur participant.
(3) În cazul în care în urma repetarii procedurii numai un participant a depus propunerea de proiect, autoritatea finantatoare are dreptul de a atribui contractul de finantare nerambursabila acestuia, în conditiile legii.
SECTIUNEA a 2-a
Transparenta si publicitate
Art. 15. - (1) Autoritatile finantatoare stabilesc un program anual propriu pentru acordarea de finantari nerambursabile, în conditiile prezentei legi, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în cel mult 30 de zile de la aprobarea bugetului propriu al autoritatii finantatoare.
(2) Programul anual poate cuprinde una sau mai multe sesiuni de selectie a proiectelor.
(3) Publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, a programului anual pentru acordarea de finantari nerambursabile nu creeaza autoritatii finantatoare obligatia de a efectua respectiva procedura de selectie.
Art. 16. - (1) Autoritatea finantatoare are obligatia de a face cunoscuta în mod public intentia de a atribui contracte de finantare. Anuntul de participare se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian central si pe site-ul autoritatii finantatoare de interes general sau regional, respectiv în cel putin doua cotidiene locale si pe site-ul autoritatii finantatoare locale.
(2) În scopul asigurarii unei transparente maxime, autoritatea finantatoare va face cunoscut anuntul de participare si prin alte mijloace de informare locale, nationale sau internationale, dupa caz. Anuntul de participare trebuie sa mentioneze numarul si data aparitiei Monitorului Oficial al României, Partea a VI-a, în conformitate cu prevederile alin. (1), si nu va cuprinde decât informatiile publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.
Art. 17. - Autoritatea finantatoare de interes general sau regional are obligatia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, un anunt de atribuire a contractului de finantare nerambursabila, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului.
Art. 18. - (1) La finalul exercitiului bugetar, autoritatea finantatoare are obligatia întocmirii unui raport cu privire la contractele de finantare nerambursabila încheiate în cursul anului fiscal, care va cuprinde programele finantate, beneficiarii si rezultatele contractului.
(2) Raportul va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, precum si pe site-ul propriu al autoritatii finantatoare de interes general sau regional.
Art. 19. - (1) Regia Autonoma "Monitorul Oficial" are obligatia de a publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, anunturile si raportul prevazute la art. 15-18, în termen de cel mult 12 zile de la data înregistrarii acestora.
(2) În cazul în care, din motive de urgenta, autoritatea finantatoare accelereaza aplicarea procedurii de selectie publica de proiecte potrivit prevederilor art. 20 alin.(2), Regia Autonoma "Monitorul Oficial" are obligatia de a publica anuntul de participare în termen de cel mult 5 zile de la data înregistrarii acestuia.
SECTIUNEA a 3-a
Data limita pentru depunerea propunerilor de proiecte
Art. 20. - (1) Autoritatea finantatoare are obligatia de a stabili si de a include în anuntul de participare data limita pentru depunerea propunerilor. Aceasta nu trebuie sa fie mai devreme de 30 de zile de la data publicarii anuntului de participare.
(2) În cazul în care, din motive de urgenta, respectarea termenului prevazut la alin. (1) ar cauza prejudicii autoritatii finantatoare, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de selectie de proiecte prin reducerea numarului de zile, dar nu la mai putin de 15 zile.
(3) În cazul prevazut la alin. (2), autoritatea finantatoare are obligatia de a include în anuntul de participare motivele reducerii termenului prevazut la alin. (1).
(4) Autoritatea finantatoare are dreptul de a prelungi termenul de depunere a propunerilor de proiect, cu conditia comunicarii în scris a noii date limita de depunere a propunerilor de proiect, cu cel putin 6 zile înainte de expirarea termenului initial, catre toti solicitantii care au primit, în conditiile prezentei legi, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea proiectului.
SECTIUNEA a 4-a
Eligibilitate, înregistrare, capacitate tehnica si capacitate financiara
Art. 21. - (1) Este exclus dintr-o procedura pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila, respectiv nu este eligibil solicitantul care se afla în oricare dintre urmatoarele situatii:
a) nu si-a îndeplinit obligatiile de plata exigibile a impozitelor si taxelor catre stat, precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat;
b) furnizeaza informatii false în documentele prezentate;
c) a comis o grava greseala în materie profesionala sau nu si-a îndeplinit obligatiile asumate printr-un alt contract de finantare nerambursabila, în masura în care autoritatea finantatoare poate aduce ca dovada mijloace probante în acest sens;
d) face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se afla deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
e) nu prezinta declaratia mentionata la art. 12 alin. (3).
(2) Autoritatea finantatoare are dreptul de a cere solicitantilor prezentarea de documente care dovedesc eligibilitatea în sensul prevederilor alin. (1), precum si documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România.
(3) În cazul solicitantilor persoane fizice având cetatenia straina sau persoane juridice straine fara scop patrimonial, autoritatea finantatoare are obligatia de a lua în considerare documentele considerate ca fiind suficiente pentru dovedirea eligibilitatii în tara în care solicitantul este rezident.
(4) Dispozitiile privind capacitatea tehnica si economico-financiara, prevazute la art. 32 si 33 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica în mod corespunzator.
SECTIUNEA a 5-a
Documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect
Art. 22. - (1) Autoritatea finantatoare are obligatia de a asigura întocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect, care trebuie sa cuprinda cel putin:
a) informatii generale privind autoritatea finantatoare;
b) cerintele minime de calificare solicitate de autoritatea finantatoare si documentele care urmeaza sa fie prezentate de solicitant pentru îndeplinirea cerintelor respective;
c) termenii de referinta;
d) instructiuni privind datele limita care trebuie respectate si formalitatile care trebuie îndeplinite;
e) instructiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare;
f) informatii privind criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila.
(2) Termenii de referinta contin caracteristici ale proiectului referitoare la scopul, obiectivele specifice, activitatile care urmeaza a fi desfasurate, criteriile de evaluare a rezultatelor.
Art. 23. - (1) Orice persoana fizica sau persoana juridica fara scop patrimonial care a obtinut, în conditiile prezentei legi, un exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect are dreptul de a solicita si de a primi clarificari din partea autoritatii finantatoare.
(2) Autoritatea finantatoare are obligatia de a transmite raspuns la orice solicitare de clarificari, dar numai la acele solicitari primite cu cel putin 6 zile înainte de data limita pentru depunerea propunerilor de proiect.
(3) Autoritatea finantatoare are obligatia de a transmite raspunsul la solicitarile de clarificari cu cel putin 4 zile înainte de data limita pentru depunerea propunerilor de proiect.
(4) Autoritatea finantatoare are dreptul de a completa din proprie initiativa, în vederea clarificarii, documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei si este obligata sa comunice în scris tuturor solicitantilor orice astfel de completare. Transmiterea comunicarii trebuie sa respecte intervalul de timp prevazut la alin. (3).
SECTIUNEA a 6-a
Elaborarea, prezentarea si evaluarea propunerii de proiect
Art. 24. - (1) Solicitantul are obligatia de a elabora propunerea de proiect, în conformitate cu prevederile documentatiei pentru elaborarea si prezentarea proiectului.
(2) Propunerea tehnica se elaboreaza în concordanta cu cerintele cuprinse în termenii de referinta, în asa fel încât sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare pentru evaluarea tehnica.
(3) Propunerea financiara se elaboreaza în asa fel încât sa asigure furnizarea tuturor informatiilor necesare în vederea evaluarii financiare.
Art. 25. - (1) Propunerea de proiect are caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului si trebuie sa fie semnata, pe propria raspundere, de catre solicitant sau de catre o persoana împuternicita legal de acesta. Bugetul ramâne ferm pe toata durata de îndeplinire a contractului de finantare nerambursabila.
(2) Solicitantul are obligatia de a exprima pretul în lei din propunerea financiara.
Art. 26. - Depunerea, modificarea sau retragerea propunerii de proiect se face cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 42, 43, 45 si art. 48-50 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 27. - Autoritatea finantatoare are obligatia de a constitui, pentru atribuirea fiecarui contract de finantare nerambursabila, o comisie de evaluare, în conditiile art. 51 alin. (1) si (2), art. 53 si 54 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 28. - Evaluarea propunerilor de proiect se face cu aplicarea în mod corespunzator a prevederilor cap. VI sectiunea a 4-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
SECTIUNEA a 7-a
Criterii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila
Art. 29. - (1) Criteriile de selectie pentru atribuirea contractelor de finantare nerambursabila trebuie sa faca posibila evaluarea, pe baze competitive si concurentiale, a capacitatii solicitantilor de a finaliza activitatea propusa pentru finantare.
(2) Criteriile de atribuire a contractului de finantare nerambursabila trebuie sa faca posibila evaluarea calitatii propunerilor si a specificatiilor tehnice si financiare, urmând sa fie publicate în anuntul de participare.
Art. 30. - Autoritatea finantatoare are obligatia sa precizeze în anuntul de participare si în documentatia pentru elaborarea si prezentarea propunerii de proiect criteriile pe baza carora se atribuie contractul si care, odata stabilite, nu pot fi schimbate pe toata durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de finantare nerambursabila.
Art. 31. - (1) Proiectul sau proiectele stabilite ca fiind câstigatoare sunt acelea care întrunesc punctajul cel mai mare, rezultat din aplicarea unui algoritm de calcul, fiind cele mai avantajoase din punct de vedere tehnico-financiar.
(2) Algoritmul de calcul prevazut la alin. (1) se stabileste prin luarea în considerare, alaturi de buget, a unor variate criterii de evaluare a propunerii, în functie de specificul fiecarui contract de finantare nerambursabila. Aceste criterii trebuie sa fie definite clar de fiecare autoritate finantatoare, prin elaborarea unor norme specifice care sa aiba legatura concreta cu specificul contractului si care, dupa ce au fost stabilite, sa nu poata fi schimbate pe toata durata de aplicare a procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila.
(3) Autoritatea finantatoare este obligata sa precizeze în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei criteriile de evaluare a propunerii de proiect prevazute la alin. (2), în ordinea importantei lor pentru evaluarea propunerii, precum si algoritmul de calcul detaliat care va fi aplicat.
SECTIUNEA a 8-a
Forme de comunicare
Art. 32. - (1) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea prevazute în prezenta lege trebuie sa se transmita sub forma de document scris.
(2) Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii si al primirii.
(3) Orice document scris trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirma primirea.
(4) Documentele scrise pot fi transmise prin una dintre urmatoarele forme:
a) scrisoare prin posta;
b) telegrama;
c) telex;
d) telefax;
e) electronica.
Art. 33. - (1) Autoritatea finantatoare sau, dupa caz, solicitantul care a transmis documentele prin una dintre formele prevazute la art. 32 alin. (4) lit. b)-d) are obligatia de a transmite documentele respective în cel mult 24 de ore si sub forma de scrisoare prin posta.
(2) În cazul în care documentele scrise se transmit în forma electronica, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnatura electronica, astfel încât sa îndeplineasca conditiile de proba si de validitate ale unui act juridic.
Art. 34. - Autoritatea finantatoare are obligatia de a nu face nici o discriminare între solicitanti din punctul de vedere al formei în care acestia transmit sau primesc documente, decizii sau alte comunicari.
SECTIUNEA a 9-a
Anularea aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila
Art. 35. - Autoritatea finantatoare are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finantare nerambursabila în conditiile prevazute la cap. VI sectiunea a 7-a din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL III
Încheierea, îndeplinirea si finalizarea contractului de finantare nerambursabila
Art. 36. - (1) Încheierea si îndeplinirea contractului de finantare nerambursabila se fac cu respectarea dispozitiilor art. 71 si 74 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) La încheierea contractului de finantare nerambursabila, beneficiarul este obligat sa semneze o declaratie de impartialitate al carei continut este prevazut în anexa.
Art. 37. - (1) Autoritatea finantatoare si beneficiarul pot stabili în contractul de finantare nerambursabila ca platile catre beneficiar sa se faca în transe, în raport cu faza proiectului si cheltuielile aferente, în functie de evaluarea posibilelor riscuri financiare, durata si evolutia în timp a activitatii finantate ori de costurile interne de organizare si functionare ale beneficiarului.
(2) Autoritatea finantatoare nu va elibera beneficiarului ultima transa a finantarii nerambursabile mai înainte de validarea raportului final de activitate si a raportului financiar, pe care beneficiarul este obligat sa le depuna la sediul autoritatii finantatoare în termen de cel mult 30 de zile de la terminarea activitatii.
(3) Validarea se va face în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea de catre beneficiar a raportului final de activitate si a raportului financiar.
(4) Autoritatea finantatoare îsi rezerva dreptul de a face verificari atât în perioada derularii contractului de finantare nerambursabila, cât si ulterior validarii celor doua rapoarte, în scopul completarii dosarului finantarii nerambursabile, dar nu mai târziu de 3 luni de la expirarea termenului prevazut la alin. (3).
(5) Dispozitiile art. 75, 76, art. 77 alin. (1), art. 78 si 79 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica în mod corespunzator si contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice.
Art. 38. - (1) Atunci când, pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale, beneficiarul achizitioneaza, din fonduri publice nerambursabile, produse, lucrari sau servicii, procedura de achizitie este cea prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Contractele de finantare nerambursabile vor prevedea, sub sanctiunea nulitatii, calitatea Curtii de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derularii activitatii nonprofit finantate din fondurile publice.
CAPITOLUL IV
Cai de atac
Art. 39. - Actele sau deciziile care determina ori sunt rezultatul încalcarii prevederilor prezentei legi pot fi atacate în temeiul dispozitiilor art. 80-83, art. 85-91 si ale art. 93-96 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
CAPITOLUL V
Contraventii si sanctiuni
Art. 40. - Dispozitiile art. 98-101 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica în mod corespunzator si în cazul contractelor de finantare nerambursabila din fonduri publice.
CAPITOLUL VI
Dispozitii tranzitorii si finale
Art. 41. - Dispozitiile prezentei legi se completeaza în mod corespunzator cu dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 42. - Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.
p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
LUCIAN AUGUSTIN BOLCAS
PRESEDINTELE SENATULUI,
NICOLAE VACAROIU
Bucuresti, 2 decembrie 2005.
Nr. 350.
ANEXA
DECLARATIA DE IMPARTIALITATE
Reprezinta conflict de interese orice situatie care îl împiedica pe beneficiar în orice moment sa actioneze în conformitate cu obiectivele autoritatii finantatoare, precum si situatia în care executarea obiectiva si impartiala a functiilor oricarei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisa din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o alta persoana. Subsemnatul, ca persoana fizica sau ca persoana cu drept de reprezentare a organizatiei solicitante în ceea ce priveste implementarea proiectului, ma oblig sa iau toate masurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, asa cum este acesta definit mai sus, si, de asemenea, ma oblig sa informez autoritatea finantatoare despre orice situatie ce genereaza sau ar putea genera un asemenea conflict.
Numele si prenumele:
Functia:
Semnatura si stampila
Miercuri, 7 martie 2012

HOTĂRÂRE nr. 259 din 22 februarie 2006

privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 1 martie 2006
Data intrarii in vigoare : 01/03/2006
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al <LLNK 12001 80130 302 6 43>art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin <LLNK 12002 247 10 201 0 18>Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
ART. 1 Se aprobă Normele de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 Cheltuielile ce decurg din aplicarea normelor prevăzute la art. 1 vor fi efectuate în limita veniturilor obţinute din derularea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, din donaţii şi sponsorizări, din fondurile alocate de la bugetul de stat în acest scop, precum şi din alte surse prevăzute de lege.
ART. 3 Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri <LLNK 12001 806 20 301 0 33>Hotărârea Guvernului nr. 806/2001 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 530 din 31 august 2001, se abrogă.
PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
---------------
Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Aleodor Marian Frâncu
Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret,
Karoly Borbely
p. Ministrul finanţelor publice,
Cătălin Doica,
secretar de stat
Bucureşti, 22 februarie 2006.
Nr. 259.
ANEXĂ
NORME DE CHELTUIELI
pentru realizarea programelor Autorităţii
Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret
Pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret se pot efectua următoarele categorii de cheltuieli:
CAPITOLUL. I
Cheltuieli pentru acţiuni care se realizează în ţară
SECŢIUNEA 1
Cheltuieli privind alocaţia de masă
ART. 1 Participanţii la acţiunile interne beneficiază de o alocaţie zilnică de masă în cuantum de până la 32 lei (RON)/persoană.
ART. 2 Participanţii la acţiunile internaţionale organizate în ţară (congrese, conferinţe, schimburi bilaterale şi multilaterale, întâlniri oficiale pe problemele tineretului şi alte acţiuni similare) beneficiază de o alocaţie zilnică de masă, stabilită în funcţie de organizatorul acţiunii, astfel:
- până la 35 lei (RON) - la acţiunile organizate de structurile asociative de tineret;
- până la 40 lei (RON) - la acţiunile organizate de direcţiile pentru tineret judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
- până la 60 lei (RON) - la acţiunile organizate de Autoritatea Naţională pentru Tineret.
ART. 3 Alocaţia de masă se acordă pe toată durata acţiunii, stabilită prin programul de desfăşurare al acesteia.
ART. 4 Cuantumul concret al alocaţiei de masă se stabileşte de către ordonatorul de credite din bugetul căruia se finanţează acţiunea, în limita creditelor bugetare aprobate.
ART. 5 La acţiunile internaţionale desfăşurate în ţară se pot organiza mese oficiale oferite de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Tineret, de conducătorii direcţiilor pentru tineret şi sport judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
SECŢIUNEA a 2-a
Cheltuieli privind cazarea
ART. 6 Cazarea participanţilor la acţiunile interne se asigură în internate şcolare, cămine studenţeşti, moteluri, pensiuni agroturistice, campinguri şi în hoteluri până la categoria două stele inclusiv, la tarifele stabilite potrivit dispoziţiilor legale.
ART. 7 Cazarea participanţilor la acţiunile internaţionale organizate în ţară se poate asigura în hoteluri până la categoria patru stele inclusiv, la tarifele stabilite potrivit dispoziţiilor legale.
SECŢIUNEA a 3-a
Cheltuieli privind transportul
ART. 8 Transportul participanţilor la acţiunile de tineret se efectuează astfel:
a) pe calea ferată, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice;
b) cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace sau cu mijloacele de transport auto ale organizatorilor acţiunii ori închiriate, potrivit dispoziţiilor legale;
c) cu autoturisme proprietate personală, în situaţia în care se justifică acest lucru, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii instituţiilor publice;
d) cu avionul şi pe căile de navigaţie fluvială, în situaţia în care acesta se justifică, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite;
e) cu taxiul, cu aprobarea prealabilă a ordonatorului de credite.
SECŢIUNEA a 4-a
Alte cheltuieli la acţiunile care se desfăşoară în ţară
ART. 9 Pentru desfăşurarea corespunzătoare a programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret, cu respectarea dispoziţiilor legale, se mai pot efectua:
a) cheltuieli privind închirierea de bunuri şi servicii (săli, spaţii-sedii, instalaţii, aparatură de birotică, echipamente sportive, electronice etc.);
b) cheltuieli pentru achiziţii publice de servicii, lucrări şi produse;
c) cheltuieli pentru achiziţii de materiale consumabile;
d) cheltuieli privind poşta, telecomunicaţiile, Internetul;
e) cheltuieli pentru studii: documentare, cercetare ştiinţifică, sondarea opiniei publice, realizarea materialelor audio-video, licenţe soft, traduceri oficiale;
f) cheltuieli pentru activităţi social-culturale, în limita bugetului aprobat pentru acţiunea respectivă;
g) cheltuieli pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea;
h) cheltuieli pentru transport, altul decât cel de persoane;
i) cheltuieli reprezentând taxe de participare la acţiuni de tineret;
j) cheltuieli pentru trataţii (cafea, apă minerală, băuturi răcoritoare etc.), în limita sumei stabilite prin prevederile legale în vigoare;
k) cheltuieli pentru procurarea de cărţi, publicaţii şi materiale pe suport magnetic;
l) cheltuieli pentru promovarea activităţii de tineret;
m) cheltuieli pentru organizarea de conferinţe de presă, respectiv pentru trataţii, în limita sumei stabilite prin prevederile legale în vigoare.
ART. 10 Pentru realizarea acţiunilor destinate tineretului, finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, se pot acorda sume în avans, în limitele prevăzute de dispoziţiile legale.
CAPITOLUL. II
Cheltuieli pentru acţiuni ce se desfăşoară în străinătate
ART. 11 Pentru participanţii la acţiunile de tineret organizate în străinătate se pot efectua cheltuieli, potrivit dispoziţiilor legale referitoare la drepturile şi la obligaţiile personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, precum şi cheltuieli reprezentând taxe de participare, taxe de viză, asigurări obligatorii şi alte taxe legale.
ART. 12 Cheltuielile pentru contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale de tineret se suportă din bugetul de stat prin bugetul Autorităţii Naţionale pentru Tineret, în condiţiile legii.
CAPITOLUL. III
Alte cheltuieli
ART. 13 Persoanele care prestează servicii în cadrul programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret beneficiază de remuneraţie, în condiţiile legii.
ART. 14 Pentru rezultate deosebite, Autoritatea Naţională pentru Tineret poate acorda structurilor asociative de tineret, membrilor acestora, precum şi altor tineri premii în obiecte sau bani, în valoare de până la 3 câştiguri salariale medii brute pe economie, în condiţiile legii. Pentru stabilirea valorii premiului se utilizează câştigul salarial mediu brut pe economie comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna anterioară celei în care se angajează cheltuiala respectivă.
ART. 15 Pentru realizarea programelor Autorităţii Naţionale pentru Tineret în domeniul activităţii de tineret se pot face dotări independente din bugetul destinat activităţii de tineret, în condiţiile legii.
-----------

Știri